REKLAMA

Ruszyła rekrutacja do DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W sobotę 21. maja br., w czasie pikniku zorganizowanego w ramach kampanii promocyjnej pod hasłem: „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” Minister Obrony Narodowej oficjalnie zainaugurował rekrutację do nowego rodzaju służby wojskowej – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest ochotniczą formą czynnej służby wojskowe. Znaczy to, że w każdym momencie tej służby żołnierz może z niej zrezygnować, aczkolwiek dla osób zdeterminowanych jest furtką do zawodowej służby wojskowej. Osoba która zostanie powołana do dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej najpierw odbędzie 28-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą, a następnie rozpocznie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej, które zakończy się powołaniem do zawodowej służby wojskowej. W czasie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego żołnierz może być skoszarowany (tj. być zakwaterowany na terenie jednostki wojskowej), ale nie ma takiej konieczności. Przez okres dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierzowi będzie przysługiwało wynagrodzenie takie jak otrzymuje szeregowy zawodowy czyli 4560 zł brutto, a także prawo do urlopu wypoczynkowego, opieki medycznej oraz ubezpieczenia. Otrzyma on również bezpłatnie umundurowanie i wyposażenie wojskowe.

Należy również wspomnieć o tym, że jeśli osoba zrezygnuje z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po złożeniu przysięgi wojskowej (tj. po zakończeniu 28-dniowego szkolenia podstawowego) może ubiegać się o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do rezerwy aktywnej. Jeśli natomiast osoba zrezygnuje z dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej po odbyciu 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego to tak jak poprzednio, może złożyć wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do rezerwy aktywnej ale też nabywa prawo pierwszeństwa do zatrudnienia w administracji państwowej. Czas dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej wlicza się do wysługi oraz do okresu zatrudnienia.

Dla osób które są lub będą absolwentami certyfikowanych klas mundurowych lub oddziałów przygotowania wojskowego przewidziana jest skrócona dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (skrócenie okresu szkolenia podstawowego z 28 do 12 dni).

Aby ubiegać o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej kandydat musi złożyć Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji wniosek, do którego powinien dołączyć:

  • kopię dokumentu tożsamości;
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można pobrać ze strony internetowej Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Sanoku: https://wcrsanok.wp.mil.pl/pl/pages/pliki-do-pobrania

Wszystkie osoby, które są zainteresowane dobrowolną zasadniczą służbą wojskową zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku, przy ulicy Przemyskiej 1 lub do kontaktu telefonicznego pod nr 261-156-666. Można też odwiedzić stronę internetową WCR pod adresem: https://wcrsanok.wp.mil.pl

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

31-05-2022
Poprzedni artykuł: