REKLAMA

Okiem Włodarzy wiejskiej gminy Sanok

Zainicjowana przez Burmistrza miasta procedura poszerzania granic administracyjnych Sanoka, rozpoczęła się wraz z uchwałą Rady Miasta Sanoka w dniu 17 grudnia 2020 r. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się na terenie gminy wiejskiej już 15 lutego 2021 r., a ich wynik wskaże przyszłe kierunki działań, zwłaszcza radnym gminy wiejskiej i miejskiej. W nawiązaniu do powyższego oraz z uwagi na wybiórcze i niepełne informacje, które ukazują wyłącznie jedną stronę przysłowiowego medalu konieczne wydaje się sprostowanie wybranych, szczególnie istotnych kwestii.

Jednym z istotnych tematów wywołujących wiele emocji wśród opinii publicznej jest kwestia transportu publicznego. Po wielomiesięcznych negocjacjach zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wiejską Gminą Sanok a Miastem Sanokiem w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2024 r. Dodatkowo należy nadmienić, że podpisany został także aneks do porozumienia, dający gminie prawo do wprowadzania zmian w rozkładach jazdy autobusów i tworzeniu nowych linii autobusowych. Mówiąc prościej – mieć głos w sprawie publicznego transportu zbiorowego na własnym terenie. Dotychczasowe rozwiązania tworzone były przez Organizatora, tj. miasto Sanok, które w zakresie funkcjonowania komunikacji nie liczyło się z żadnymi prośbami czy propozycjami rozwiązań gminy wiejskiej.

Odrębną kwestię stanowi sposób rozliczania świadczonych usług, tj. ilość przejechanych wozokilometrów po terenie gminy wiejskiej Sanok, wykazanie ilości sprzedanych biletów itp. Zakup taboru samochodowego przez miasto Sanok był możliwy dzięki konstruktywnej współpracy poprzedniej władzy miasta Sanoka, gminy wiejskiej Sanok oraz gminy Zagórz w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. O fakcie tym obecni włodarze milczą, podobnie jak nie podejmują tematu naliczanego czynszu dzierżawnego dla własnej spółki komunalnej (SPGK) za nowe autobusy. Pierwotnie partnerzy uzgodnili bezkosztowe użyczenie nowego taboru, co w efekcie nie generowałoby dodatkowego obciążenia finansowego dla SPGK – przypominamy spółki będącej własnością miasta. Kwota jest niebotyczna, nie stanowi ona kilku czy kilkunastu tysięcy. Dodać należy, że czynsz dzierżawny rzutuje ostatecznie na wynik spółki w zakresie funkcjonowania zakładu komunikacji miejskiej.

Kolejnym, ważnym aspektem zaspokajania przez samorząd podstawowych potrzeb społecznych jest kwestia gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Niejednokrotnie przewija się informacja, że miasto rozbudowuje sieci wodno – kanalizacyjne. Z obserwacji ostatnich lat wynika, że głównym Inwestorem (na terenie miasta) rozbudowy, przebudowy i remontów sieci wodnych i kanalizacyjnych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Domniemywać zatem można, że ponoszone koszty rozwijania infrastruktury w tym zakresie przekładają się na portfele użytkowników czyli mieszkańców gminy miejskiej (m. Sanok), miejsko – wiejskiej (Zagórz) oraz wiejskiej (g. Sanok). Przypomnieć należy, że koszty niedawnej modernizacji ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków w znacznej części odbiły się na cenie za 1m3 dostarczanej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków, a więc wszyscy użytkownicy ponosili i ponoszą ciężar zrealizowanej inwestycji przez spółkę miejską.

Gmina wiejska Sanok na swoim terenie samodzielnie realizuje rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Na dzień dzisiejszy użytkowanych jest około 115,2 km sieci wodociągowych, za które gmina pobiera od Spółki miejskiej symboliczny czynsz dzierżawny w ryczałtowej wysokości 5 tys. zł rocznie. W przeliczeniu na 1km sieci to kwota 43 zł rocznie, co daje 3,62 zł miesięcznie!!! Sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez SPGK na terenie gminy wiejskiej wynosi 280,1 km, za którą gmina wiejska pobiera czynsz dzierżawny w ryczałtowej wysokości 70 tys. zł rocznie. W przeliczeniu na 1km sieci to kwota 250 zł rocznie, tj. niecałe 21 zł na miesiąc !!!

Od powierzonego na rzecz SPGK majątku infrastruktury sieciowej oraz od majątku SPGK na terenie gminy wiejskiej (oczyszczalnia ścieków i ujęcie wody w Trepczy) zgodnie z ustawą o podatkach gmina Sanok pobiera należny podatek. Do roku 2020 Rada Gminy Sanok, corocznie, udzielała bonifikaty należnego podatku od całości majątku SPGK do wysokości 1,1%. W roku 2021 taka bonifikata nie została podjęta, ze względu na widoczną dla całej opinii publicznej niechęć współpracy miasta Sanoka z Gminą Wiejską Sanok. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie, w jakiej wysokości podatek nalicza Burmistrz Miasta Sanoka swojej spółce komunalnej od majątku znajdującego się na terenach miejskich?!!

CDN.

Przewodniczący Rady            Skarbnik gminy Sanok            Za-ca Wójta            Wójt Gminy Sanok
  Tadeusz Wojtas                 Agnieszka Haduch           Paweł Wdowiak           Anna Hałas

materiały nadesłane

18-02-2021

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.