REKLAMA

Wyżywienie dla cudzoziemców. Straż Graniczna publikuje ZDJĘCIA

|

Wyżywienie dla cudzoziemców. Straż Graniczna publikuje ZDJĘCIA

Straż Graniczna dysponuje 6 strzeżonymi ośrodkami dla cudzoziemców, w których jest prawie 1200 miejsc. Obecnie w ośrodkach przebywa 620 cudzoziemców. Cudzoziemcy do ośrodków zostali skierowani postanowieniem sądu po tym, jak naruszyli przepisy prawa – m.in. nielegalnie przekroczyli granice lub nielegalnie przebywali na terytorium Polski, Unii Europejskiej.

Pobyt w strzeżonych ośrodkach zabezpiecza obecność cudzoziemców na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych — ubieganie się o ochronę międzynarodową na terytorium Polski lub w celu wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Cudzoziemcy są umieszczani w ośrodkach, gdy zachodzi ryzyko ucieczki lub gdy są to osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego Polski. W ośrodkach przebywają również cudzoziemcy, którzy nie mieli dokumentów tożsamości, w czasie pobytu potwierdzana jest ich tożsamość.

Nigdy nie umieszcza się cudzoziemców w strzeżonym ośrodku, jeżeli mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia cudzoziemca, lub jeżeli jego stan psychofizyczny może wskazywać, że był on poddany przemocy.

Przyjmując cudzoziemca do ośrodka, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają kontrolę osobistą. Wynika to z przepisów obowiązującego prawa, ale przede wszystkim podyktowane jest to względami bezpieczeństwa pozostałych cudzozienców umieszczonych w ośrodku, jak również personelu ośrodka.

Czynności kontrolne prowadzone są z poszanowaniem prawa cudzoziemca do intymności i godności osobistej, w sposób minimalizujący poczucie dyskomfortu.

Po przybyciu do strzeżonego ośrodka cudzoziemiec, w sposób kompleksowy jest zapoznawany z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Otrzymuje na piśmie, w języku dla niego zrozumiałym, pouczenie o przysługujących mu prawach i nałożonych na niego obowiązkach oraz zasadach pobytu w strzeżonym ośrodku.

Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku ma m.in. prawo do:

 • kontaktowania się z polskimi organami państwowymi, a także z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa obcego;
 • kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi zajmującymi się udzielaniem cudzoziemcom pomocy, w tym pomocy prawnej;
 • kontaktowania się i widzeń ze swoim pełnomocnikiem w warunkach nienaruszających prawado prywatności;
 • korzystania z opieki medycznej i do pobytu w szpitalu lub podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, jeżeli stan jego zdrowia tego wymaga.

Dostęp cudzoziemców do lekarzy w tym lekarzy specjalistów jest nieograniczony. Do lekarzy specjalistów trafiają niezwłocznie po wskazaniach od lekarzy internistów, bez oczekiwania w kolejkach. W ośrodkach do dyspozycji cudzoziemców, oprócz lekarzy są pielęgniarki i ratownicy medyczni. W nagłych sytuacjach cudzoziemcy są przewożeni do szpitala.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach cudzoziemca przyjętego do strzeżonego ośrodka poddaje się niezwłocznie badaniu lekarskiemu. Od grudnia 2016 r. poszerzono pakiet przeprowadzanych badań o dodatkowe badania lekarskie (RTG klatki piersiowej, badanie elektrokardiologiczne oraz badania laboratoryjne (morfologia, glukoza, HCV, HBS, HIV, WR, analiza moczu i test ciążowy w przypadku kobiet w wieku 18-45 lat.

Za jakość i organizację świadczonych usług medycznych odpowiadają Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (PZOZ) poszczególnych oddziałów Straży Granicznej. Realizacja usług przebiega w oparciu o personel PZOZ lub podmioty zewnętrzne na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Personel ośrodka posiada wymagane kompetencje do przeprowadzania konsultacji psychologicznych na rzecz osób umieszczonych w ośrodku. W celu zapewnienia optymalnych warunków osobom umieszczonym w ośrodku w zakresie usług psychologicznych zatrudniani są dodatkowi psychologowie z zewnątrz.

Stan zdrowia cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach, w tym również stan ich zdrowia psychicznego, podlega stałej kontroli.

Przykładowe wydatki na opiekę medyczną w jednym z ośrodków – w strzeżonym ośrodku w Białymstoku:

wydatki w ośrodku w 2022 r.:

 • leki 79 498,19 zł,
 • opieka medyczna (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) badania laboratoryjne,lekarze specjaliści, stomatolodzy ,psycholodzy zatrudnieni z zewnątrz 765 956,67 zł,
 • wydatki w ośrodku w 2021 r. (łącznie z filią w Czerwonym Borze-działała prawie rok),
 • leki i suplementy diety 79 498,19 zł,
 • opieka medyczna 988 038,90 zł.

Cudzoziemcy umieszczeni w ośrodkach mają prawo do:

 • widzeń z osobami bliskimi;
 • posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz słuchania lub oglądania w pomieszczeniach mieszkalnych, lub w miejscu przebywania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, w sposób niezakłócający ustalonego porządku pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców;
 •  otrzymywania paczek z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być przekazane za zgodą lekarza, po sprawdzeniu ich zawartości w obecności cudzoziemca;
 • swobodnego poruszania się po obiektach strzeżonego ośrodka, z wyłączeniem części administracyjnych, w tym korzystania z infrastruktury ośrodków z uwzględnieniem infrastruktury zewnętrznej, dotyczy możliwości korzystania przez cudzoziemca z Internetu, świetlicy, biblioteki oraz dostępu do różnego rodzaju zajęć rekreacyjnych,
 • korzystania z prywatnych telefonów komórkowych. Jeżeli nie mają telefonów, to może on zostać wypożyczony z ośrodka.

Cudzoziemcy mogą korzystać z przedsięwzięć kulturalnych, które są organizowane w ośrodkach z uwzględnieniem propozycji i sugestii samych cudzoziemców, co do formy spędzania wolnego czasu. Harmonogram takich zajęć jest przygotowany w systemie półrocznym.

Cudzoziemcy przebywający w ośrodkach mają zapewnione pełne wyżywienie, które przygotowywane jest na miejscu w ośrodku, bądź w formie cateringu. Posiłki w pełni uwzględniają zarówno dzienne wartości energetyczne dostosowane do potrzeb osób, oraz ich wymogi religijne i kulturowe.

Cudzoziemcy mają możliwość wybrania oprócz diety podstawowej, również dietę wegetariańską z jajkiem i rybą, wegańską lub lekkostrawną i cukrzycową (ze względu na zalecenia lekarskie), lub ze względu na stan zdrowia mają dietę indywidualną.

Cudzoziemcy mają również do dyspozycji zaplecza kulinarne,gdzie mogą sami przygotowywać posiłki z zakupionych im wcześniej zgodnie z ich oczekiwaniami produktów.

Przykładowe menu:

 • w piątek 09.12 br. w ośrodku w Krośnie Odrzańskim na obiad (kotlet drobiowy, pierogi z truskawkami i śmietaną, zupa, jabłka).

Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w ośrodkach dla cudzoziemców to kwota ok. 2 tys. zł (bez wynagrodzenia osób pełniących tam służby i zatrudnionych). Są ośrodki gdzie ta kwota sięga nawet 4,6 tys. zł.

Należy podkreślić, że nadzór nad legalnością i prawidłowością pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce położenia strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców.

źródło: Straż Graniczna


13-12-2022

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.